Uspešno realizovano centralno istraživanje u okviru projekta danube (erazmus + ka2)

Tim istraživača sa Pedagoškog fakulteta u Somboru uspešno je okončao realizaciju centralnog istraživanja u okviru ERASMUS + projekta strateška partnerstva, pod nazivom: DANUBE - Development of new andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult docility phenomenon (Razvoj novih andragoških i dijagnostičkih intervencija i pristupa fenomenu docilnosti odraslih). Članovi projektnog tima iz Srbije, sa Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerziteta u Novom Sadu su prof. dr Ruženka Šimonji Černak, prof. dr Mila Beljanski, prof. dr Mia Marić, doc. dr Marija Cvijetić i doc. dr Dejan Đorđić, a koordinator projekta je Univerzitet Mateja Bel u Banskoj Bistrici. Pored Slovačke i Srbije, zemlje učesnice na projektu su i Finska, Češka i Poljska, sa predstavnicima svojih univerziteta - Univerzitet „Tomáše Bati“ u Zlinu (Češka), Pedagoški univerzitet u Krakovu (Poljska) i Univerzitet istočne Finske (Finska).

Centralno istraživanje realizovano je tokom novembra i decembra 2021., te januara meseca 2022. godine, što su i bili predviđeni rokovi prema projektnom planu. U okviru ovog glavnog istraživanja za prikupljanje podataka su u onlajn formatu primenjene finalne verzije mernih instrumenata na srpskom jeziku, čija je standardizacija predviđena projektom: Valeranova skala akademske motivacije (AMS), Upitnik samoregulacije (SRQ) i Objektivni test docinosti (OTD). Ova baterija testova namenjena je merenju docilnosti odrslih, odnosno, spremnosti za učenje i povezanih činilaca u vidu kognitivnih veština, motivacije i samoregulacije. Testiranje je obavljeno bez značajnijih teškoća. Istraživanjem je obuhvaćeno preko 800 ispitanika, uzrasta od 18 do 64 godine. Kompletnu bateriju testova popunilo je nešto više od 400 ispitanika, koji pohađaju različite nivoe formalnog obrazovanja (osnovne, master i doktorske studije) na visokoškolskim ustanovama u Srbiji, koliko je i bilo predviđeno u okviru svake zemlje učesnice na projektu. Trenutno se radi statisitička obrada podataka, sa krajnjim ciljem standardizacije i validacije baterije sastavljene od tri instrumenta za merenje docilnosti odraslih. Praktične implikacije realizovanog istraživanja ogledaće se u domenu kreiranja programa za razvijanje docilnosti u populaciji odraslih, putem unapređenja njihovih kognitivnih veština, motivacije i samoregulacije.

Pedagoski fakultet grb znak  Erazmus danube