Адреса

Универзитет у Новом Саду

Педагошки факултет у Сомбору

Подгоричка 4

25101 Сомбор

Србија

Телефони

+381 (0)25 412 030

+381 (0)25 416 461

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Радно време Студентске службе са студентима:
понедељак-петак од 9.30 до 12.00 часова.
stsluzba.pef@uns.ac.rs

Текући рачун

840-1136666-68

Педагошки факултет

Педагошки факултет у Сомбору основан је 1993. године као Учитељски факултет, који 2006. године мења назив у Педагошки који носи и данас. Факултет је део Универзитета у Новом Саду и једини је државни факултет у Сомбору.
Данашњи Факултет је наследник некадашње славне Норме, Препарандије потом и Учитељске школе и Педагошке академије, те са поносом можемо да кажемо да баштинимо славну педагошку и просветитељску традицију, али настојимо и да кроз перманентно иновирање наставног процеса будемо у току са тенденцијама савременог образовања.
Основне делатности Педагошког факултета у Сомбору су образовна, научна и издавачка.
Образовни процес се одвија на више нивоа - кроз основне, мастер и докторске студије. Настава се одвија на седам катедри: Катедра за језик и књижевност, Катедра за друштвене науке, Катедра за природне науке и менаџмент у образовању, Катедра за математику и методику наставе математике, Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитња,  Катедра за библиотекарство и  Катедра за информатику и медије.
Поносимо се добром организацијом рада, иновираним и акредитованим студијским програмима прилагођним потребама студента. Квалитетну наставу реализују компетентни професори и њихови сарадници, реализује се у комфорном и технички опремљеном простору, са једнако добро опремљеним лабораторијама, педагошком лабораторијом, као и библиотеком богатог библиотечког фонда.
Научна делатност огледа се у континуираним научним истраживањима наставног кадра Педагошког факултета у Сомбору, учешћу на домаћим и иностраним стручним скуповима, као и учешћу на бројним краткорочним или дугорочним пројектима подржаним од стране републичког или покрајинског министраства за науку. Педагошки факултет у Сомбору учествовао је и на неколико међународних пројеката од којих је свакако најзначајнији Темпус пројекат реализован у периоду од 2011. до 2014. године у оквиру којег је факултет имао значајну улогу координатора/носиоца пројекта. Основни циљ поменутог пројекта била је модернизација образовања учитеља у складу са стандардима ЕУ и допринос повезивању високог образовања са основном школом.
Педагошки факултет у Сомбору од 1990. године издаје научни  часопис „Норма” у којем се публикују научни радови из области педагошке теорије и праксе.

Основне интенције

Једна од основних интенција Педагош­ког фа­култета у Сомбору јесте да оса­вре­ме­њеним сту­дијама подигне струч­ни ниво образовања учи­те­ља за рад на основном степену образовног система (при­­марно образовање) у складу с на­че­ли­ма и прак­сом у савременој Европи, ува­­жа­­­вајући, при то­ме, властита искуства. За бу­­дуће учитеље овако кон­ципиране сту­ди­је пред­стављају могућност за нас­тавак образовања како је то у Европи постало већ уобичајено.

Болоња

Настојећи да у границама својих мо­гућ­но­сти крочи у новоуспостављену Европску зону ви­соког образовања, Педагошки факултет у Сом­бору је приликом израде новог курикулума по­шао од темељних идеја Болоњског процеса, пре свега о:

  • принципу издавања лако разу­мљи­вих и упоредивих академских звања која се нај­јед­но­ставније могу изразити по­сред­ством  додатка дипломи – Diploma Supplement.
  • принципу два циклуса у високом об­ра­­зо­вању – студијском и дипломском.
  • принципу кредитног система (ECTS) као средству што веће мобилности сту­де­ната.