Početak realizacije projekta

logo EU cofinancing

Od septembra 2020. godine počeo je sa realizacijom projekat Razvoj novih andragoških i dijagnostičkih intervencija i pristupa fenomenu docilnosti odraslih (Development of new andragogical diagnostic approaches and inverventions of the adult docility phenomenon - DANUBE, project number 2020 – 1- SK01 – KA204-078313) koji se realizuje u okviru Erazmus plus programa strateških partnerstava (KA2).

Koordinator projekta je Univerzitet “Matej Bel” u Banskoj Bistrici (Slovačka), a partneri su Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Univerzitet „Tomáše Bati“ u Zlinu (Češka), Pedagoški univerzitet u Krakovu (Poljska) i Univerzitet istočne Finske (Finska). Tim sa Univerziteta u Novom Sadu sačinjen je od nastavnika sa Pedagoškog fakulteta u Somboru: prof. dr Ružena Šimonji Černak (koordinator za Srbiju), prof. dr Mia Marić, prof. dr Mila Beljanski, doc. dr Marija Cvijetić i doc. dr Dejan Đorđić. Tim će zajedno sa kolegama iz partnerskih zemalja tokom 28 meseci raditi na realizaciji projektnih zadataka.

Osnovni cilj projekta je standardizacija tri instrumenta koja mere docilnost odraslih (sposobnost za učenje, sposobnost za učenje iz prošlih iskustava i potencijal za učenje) i odabrane komponente koje su povezane sa ovim fenomenom – odabrane kognitivne funkcije, samoregulacija i motivacija). Kao rezultat projekta će nastati i priručnik, na svim jezicima učesnika projekta, koji će opisivati standardizovane instrumente i način njihove primene. Obavljeno istraživanje će dobiti i svoju praktičnu primenu prilikom kreiranja intervencija za razvijanje docilnosti u populaciji odraslih, a koja će se, pre svega, orijentisati na razvoj kognitivnih veština, samoregulacije i motivacije. Na kraju projekta će se za upotrebu standardizovanih instrumenata i primenu kreiranih intervencija organizovati inicijalnih obuka za 25 edukatora – andragoga, osoba koje rade u ljudskim resursima i svih drugih stručnjaka koji su svom radu dolaze u dodir sa odraslima i na neki način organizuju njihovo učenje.