Центар за дидактичко-методичка истраживања

Центар за дидактичко-методичка истраживања Педагошког факултета у Сомбору представља средиште истраживања у интердисциплинарном пољу различитих наука (првенствено друштвено-хуманистичких) које ће појединачно, али и у међусобном прожимању, континуирано доприносити решавању различитих образовних питања.

Савремена школа данас функционише у темељно измењеним условима. Иако су фактори промена најчеше ван самог образовног система (глобалне демографске промене, експанзија комуникационих технологија, дигитализација друштава, економске кризе и др.) његова ефикасност неодвојива је од одговарајућих поставки образовних политика, али и реакције главних актера - наставника. Док је научна утемељеност наставних садржаја неоспорна, њихова реализација током процеса поучавања у школи предмет је расправа и нових виђења. Теоријска сазнања упућују на присутност садејства различитих наука које прожимају наставне програме, а практична решења виде се интердисциплинарном приступу који треба да обележава сам наставни процес. Управо за развој просеца поучавања и учења одговорни су факултети за образовање будућих наставника, Кроз научну парадигму дидактике и методика наставе, и с обзиром на предмет њиховог изучавања на Педагошком факултету у Сомбору, примарном мисијом Центра за дидактичко-методичка истраживања видимо јачање нашег факултета као наставне и научне установе која остварује кључну улогу у иницијалном образовању будућих наставника у Србији.

Центар за дидактичко-методичка истраживања покреће, промовише и јача сарадњу дидактичко-методичких дисциплина на факултету. Као истраживачки центар, фокусира дидактичко-методичке перспективе, посебно истраживања наставе, компетенција и професионализације наставника и сарадника, указује на заједничка отворена питања и формира заједничку платформу за профилисање теоријског и практичног ангажовања дидактичара и методичара у смислу садржаја истраживања и одговарајуће методологије. Активности Центра спроводе се на начин интердисциплинарности, и у сарадњи са одговарајућим дисциплинама не само на Педогошком факултету, него и на другим факултетима и центрима – како Универзитета у Новом Саду, тако и других који се баве образовањем будућих просветних радника.

Делатности Центра за дидактичко-методичка истраживања планирају се у одређеним истраживачким циклусима, при чему се води рачуна о терминима који се могу предвидети у току једне школске године.

Проф. др Александра Трбојевић, руководилац Центра за дидактичко-методичка истраживања