Центар за истраживања у образовању

Имајући у виду значај образовања у савременим друштвима као и темељно измењене услове у којима оно - услед динамичних промена на пољу комуникационих теохнологија, процеса глобализације, демографских и економских прилика као и низа других чинилаца – делује, Педагошки факултет оснива Центар за истраживања у образовању.      

Циљ центра је да, ангажујући наставнике и сараднике Педагошког факулета као и поједине спољне сараднике, организује интердисциплинарна истраживања у домену образовања која би пружила научно утемељене одговоре на проблеме са којима се образовање данас суочава. Подручја истраживања у оквиру центра су педагогија, психологија у образовању, филозофија и историја образовања, инкузивно образовање и специјална едукација. 

Центар за истраживања у образовању свој рад организује у виду научних пројеката, семинара, конференција и трибина. 

Проф. др Руженка Шимоњи Чернак, руководилац Центра за истраживања у образовању.