Катедра за библиотекарство

Address
Консултације:
Уторак 12-14
Редовни професор
Канцеларија 4
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 лок.125
Проф. др Жељко Вучковић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Редовни професор, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет, Сомбор, 2011.
 • Ванредни професор, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет, Сомбор, 2007.
 • Ванредни професор, ужа научна област Менаџмент у медијима, Факултет за менаџмент, 2007.
 • Доцент, ужа научна област Менаџмент у медијима, Факултет за менаџмент, 2002.

Репрезентативне референце

 • Марковић, С., Вучковић, Ж. (2020). Идеја о „војвођанском родољубу и српском патриоти“. Друштвени контекст Новосадске резолуције из 1932. године. Социолошки преглед, 54(4), стр. 1279-1297.
 • Селихар, К. & Вучковић, Ж. (2019). Библиотекарство у раљама живота : од школовања до запослења. Читалиште, 18/35, стр. 10-14. DOI: 10.19090/cit.2019.35.10-14
 • Вучковић, Ж. (2019). Стратегија научних истраживања на универзитету у светлости Кунове теорије научних револуција“. У В. Катић (уред.), XXV скуп Трендови развоја (са темом) „Кавалитет високог образовања“, Копаоник, 11-14. 02. 2019. (зборник радова) (стр. 238-240). Нови Сад: Факултет техничких наука.
 • Vučković, Ž. (2018). Razvoj društvene misije univerziteta od prosvetiteljstva do bolonjskih reformi. U: XXIV skup Trendovi razvoja: Digitalizacija visokog obrazovanja, Kopaonik, 21-23. 02. 2018 (str. 142-144). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
 • Stokić Simončić, G. i Vučković, Ž. (2010). Information literacy in Serbia: Initiatives and strategies. Studies in Informatics and Control  (SIC),  19/2, pp. 177-184.  
 • Вучковић, Ж. (2011). Пролегомена за критичку естетику медија. Зборник Матице српске за друштвене науке, 4, стр. 495-507.
 • Вучковић, Ж. (2011). Залазак Гутенбергове галаксије: културолошке и епистемолошке импликације. Теме, 2, стр. 513-529.
 • Вучковић, Ж. (2011). Студенти Гугл-генерације: педагошки и етички аспекти коришћења интернета у високошколском образовању. Настава и васпитање, 3, стр. 472-483.
 • Стокић Симончић, Г. и Вучковић, Ж. (2012). Библиотеке и идентитет. Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Андевски, М. и Вучковић, Ж. (2012). Пролегомена за критичку педагогију медија. Вршац: Висока школа за образовање васпитача.
 • Вучковић, Ж.  и Тодоров, Н. (2010). Култура читања у времену интернета. Инђија: Градска библиотека.
 • Вучковић, Ж. (2005). Бизнис и морал: основи пословне етике, Нови Сад: ЦЕКОМ.
 • Вучковић, Ж. (2003). Јавне библиотеке и јавно знање. Нови Сад: Футура.
 • Стокић, Г.  и Вучковић, Ж. (2003). Менаџмент у библиотекама. Београд: Желнид.
 • Марковић, С. и Вучковић, Ж. (2021). Продор националсоцијализма. Немци Краљевине Југославије 1941. године. Социолошки преглед, 55(3), стр. 1165-1182. DOI: 10.5937/socpreg55-32323
 • Рудић, Г. и Вучковић, Ж. (2021). Изазови и перспективе критичке педагогије медија. Методички видици, 12, стр. 359-374. DOI: 19090/mv.2021.12.359-374

Ценовник и календар рада