Катедра за математику и методику наставе математике

Address
Консултације:
Понедељак, 11-12 часова
Среда, 14-15 часова
Ванредни професор
Канцеларија 28
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 локал 173
Проф. др Бојан Лазић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Рaднa биoгрaфиja

 • Ванредни професор, уно Meтoдикa нaстaвe мaтeмaтикe, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, децембар 2020 -
 • Доцент, уно Meтoдикa нaстaвe мaтeмaтикe, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, март 2016 -децембар 2020.
 • Aсистeнт, уно Meтoдикa нaстaвe мaтeмaтикe, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, jун 2010 – март 2016.
 • Сaрaдник бeз  сaрaдничкoг звaњa, Кaтeдрa зa прирoднo мaтeмaтичкe нaукe, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, фeбруaр – jун, 2010..

Рeпрeзeнтaтивнe рeфeрeнцe

 • Lazić, B., Maričić, S. (2015). Propaedeutic formation of the concept of fraction in elementary mathematics education. In: J. Novotna, H. Moraova (Eds.), Developing mathematical language and reasoning (Proceeding of International Simposium Elementary Math Teaching). Prague, the Czech Republic: Charles University, Faculty of Education. p. 212–221. [ISBN 978-80-7290-833-2]. Indexed in Thomson Reuters Conference Proceedings M14
 • Lazic, B., Milinkovic, J. (2017). Using multiple representations of fractions to enhance problem solving. In: J. Novotna, H. Moraova (Eds.), Equity and diversity in elementary mathematics education (Proceeding of International Simposium Elementary Math Teaching). Prague, the Czech Republic: Charles University, Faculty of Education. p. 301–311. [ISBN 978-80-7290-955-1].Indexed in Thomson Reuters Conference Proceedings M14
 • Maricic, S., Lazic, B. & Petojevic, A. (2016). Mathematics textbooks for enabling students to solve problems in elementary mathematics education. In: D. Petrovic, M. Antolovic (Eds.), Education and the Social Challenges at the Beginning of the 21st Century (136-151). Sombor: Faculty of Education in Sombor. [ISBN 978-86-6095-052-1; COBISS.SR-ID 310624775] M14
 • Maričić, S., Špijunović, K., Lazić, B. (2015). The influence of content on the development of students` critical thinking in the initial teaching of mathematics, Croatian Journal of Education. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, Faculty of Teacher Education.Vol.18; No.1/2016, pages: 11-40. [ISSN:1848-5189; DOI: 10.15516/cje.v18i1.1325] M23
 • Lazić, D. B., Knežević, B. J. & Maričić, M. S. (2021). The Influence of Project-based Learning on Student Achievement in Elementary Mathematics Education. South African Journal of Education, Vol. 41, No 3/2021. Pretoria, South African Republic: Education Association of SA (in print) [ISSN 0256-0100 (print), ISSN 2076-3433 (online), doi: 10.15700/saje.v41n3a1909] M23
 • Maričić, M., S. & Lazić, D., B. (2020). Abacus computing tool-from history to application in mathematical education, Teaching Innovations No 1, vol. 3. Beograd: Učiteljski fakultet, str. 57-71. [ISSN 0352-2334; UDC 51(091):371.3 doi: 10.5937/inovacije2001057M] M24
 • Lazić, B., Abramovich, S., Mrđa, M. & Romano, A. D. (2017). On the teaching and learning of fractions through a conceptual generalization approach, IEJME-MATHEMATICS EDUCATION, No 3, vol. 12, p. 749-767. London, UK: Modestum LTD, UK (OPEN ACCESS journal http://iejme.com) [e-ISSN 1306-3030] M24
 • Лазић, Б., Маричић, С., Милинковић, Ј. (2015). Пропедевтичко учење разломака засновано на интеграцији садржаја у почетној настави математике, Настава и васпитање, LXIV, бр. 4. Београд: Педагошко друштво Србије, стр. 679-697. [ISSN 0547-3330; UDK 37; COBISS.SR-ID 6026754] M24
 • Nikolić, G., Branković, N., Lazić, B. & Rakočević, R. (2019). Inclusive Policy and Academic Achievements in Mathematics of Student with Special Educational Needs (SEN) in Republic of Serbia, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.10, No 1/2019, p.75-85. Rome, Italy: Mediterranean center of social and educational research [Doi: 10.2478/mjss-2019-0008, ISSN 2039-2117 (online), ISSN 2039-9340 (print)] M24
 • Милинковић, В. Ј., Лазић, Д. Б. (2018). Постигнућа ученика на ТИМСС и ПИСА испитивању као смерница за измене у наставном програму математике Иновације у настави, XXXI, бр. 3, стр. 74-87. Београд: Учитељски факултет. [ISSN 0352-2334; UDC 51:371.212.7; COBISS.SR-ID 4289026] ERIH PLUS
 • Glogovac, D. & Lazić, B. (2019). Collaborative learning in designing mathematics class teaching. In: É. Borsos, R. Horák, C. Kovács & Z. Námesztovszki (Eds.), Mobility (Proceeding of 8 Th International Methodological Conference 2019). Subotica: Hungarian Language Teacher Training Faculty, p. 329-336. M33
 • Knežević, J. & Lazić, B. (2019). Additional mathematics teaching in the light of contemporary didactic theory and project work. In: É. Borsos, R. Horák, C. Kovács & Z. Námesztovszki (Eds.), Mobility (Proceeding of 8 Th International Methodological Conference 2019). Subotica: Hungarian Language Teacher Training Faculty, p. 444-452. M33
 • Gorjanac Ranitović, M., Vulović, N. & Lazić, B. (2019). History of graphical representation of data. In: S. Lawrence, A. Mihajlović & O. Đokić (Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education 2019). Jagodina: Faculty of Education, p. 23-28. [ISBN 978-86-7604-176-3; UDC 371.3::51(091) (082)(0.034.2); COBISS.SR-ID 274359308] M33
 • Lazić, B. & Maričić, S. (2019). History of mathematics as a factor for increasing motivation in the mathematics . In: S. Lawrence, A. Mihajlović & O. Đokić (Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education 2019). Jagodina: Faculty of Education, p. 72-78. [ISBN 978-86-7604-176-3; UDC 371.3::51(091) (082)(0.034.2); COBISS.SR-ID 274359308] M33
 • Lazic, B. (2013):Authentic assessment math tasks in classroom, Improvements in Subject Didactics and Education of Teachers (ISDET 2013), Serbian Academy of Sciencs and Arts, 24-25 October 2013, Belgrade, Serbia. M34
 • Лазић, Д. Б., Маричић, М. С. (2020). Пропедевтика позитивних рационалних бројева у разредној настави математике. Сомбор: Педагошки факултет [ISBN 978-86-6095-090-3; UDC 371.3::51; COBISS.SR-ID 21106697] M42
 • Mаричић, С., Лазић, Б. (2017). Игра као потпорно средство у учењу у предшколском математичком образовању, у С. Маринковић (ур). Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења (259-268). Ужице: Учитељски факултет [ISBN 978-86-6191-045-6; UDC 371.382; COBISS.SR-ID 247838988]. M45
 • Lazic, B., Milinkovic, J. & Petojevic, A. (2012). Connecting mathematics in propaedeutic exploration of the concept of fraction in elementary grades. In: N. Brankovic (Ed.), Theory and Practice of Connecting and Integrating in Teaching and Learning Process (123-135). Sombor: Faculty of Education in Sombor. [ISBN 978-86-6095-010-1; UDC 37.02(082); 371:004(082); COBISS.SR-ID 275481351] M45
 • Lipkovski, A., Rakonjac, M. & Lazic, B. (2012). The connection of geometric and algebraic content in the sixth and seventh grade of primary school. In: N. Brankovic (Ed.), Theory and Practice of Connecting and Integrating in Teaching and Learning Process (137-157). Sombor: Faculty of Education in Sombor. [ISBN 978-86-6095-010-1; UDC 37.02(082); 371:004(082); COBISS.SR-ID 275481351] M45
 • Миловановић, Ј., Мрђа, М., Лазић, Б. (2015). Стандардизација и стандарди у функцији квалитета наставе и учења моделовања и решавања аритметичких проблема, Педагогија, LXX, бр. 3, стр. 338-349. Београд: Форум педагога. [ISSN: 0031-3807; UDK: 371.3::511]:006.83] M51

Ценовник и календар рада