Катедра за математику и методику наставе математике

Address
Консултације:
Уторак 16:00 до 17:00
Среда 11:00 до 12:00
Ванредни професор
Канцеларија 28
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 локал 173
Проф. др Бојан Лазић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Рaднa биoгрaфиja

 • Ванредни професор, уно Meтoдикa нaстaвe мaтeмaтикe, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, децембар 2020 -
 • Доцент, уно Meтoдикa нaстaвe мaтeмaтикe, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, март 2016 -децембар 2020.
 • Aсистeнт, уно Meтoдикa нaстaвe мaтeмaтикe, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, jун 2010 – март 2016.
 • Сaрaдник бeз  сaрaдничкoг звaњa, Кaтeдрa зa прирoднo мaтeмaтичкe нaукe, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, фeбруaр – jун, 2010..

Рeпрeзeнтaтивнe рeфeрeнцe

 • Lazić, B., Maričić, S. (2015). Propaedeutic formation of the concept of fraction in elementary mathematics education. In: J. Novotna, H. Moraova (Eds.), Developing mathematical language and reasoning (Proceeding of International Simposium Elementary Math Teaching). Prague, the Czech Republic: Charles University, Faculty of Education. p. 212–221. [ISBN 978-80-7290-833-2]. Indexed in Thomson Reuters Conference Proceedings

 • Lazic, B., Milinkovic, J. (2017). Using multiple representations of fractions to enhance problem solving. In: J. Novotna, H. Moraova (Eds.), Equity and diversity in elementary mathematics education (Proceeding of International Simposium Elementary Math Teaching). Prague, the Czech Republic: Charles University, Faculty of Education. p. 301–311. [ISBN 978-80-7290-955-1].
  Maričić, S., Špijunović, K., Lazić, B. (2015). The influence of content on the development of students` critical thinking in the initial teaching of mathematics, Croatian Journal of Education. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, Faculty of Teacher Education.Vol.18; No.1/2016, pages: 11-40. [ISSN:1848-5189; DOI: 10.15516/cje.v18i1.1325]

 • Lazić, D. B., Knežević, B. J. & Maričić, M. S. (2021). The Influence of Project-based Learning on Student Achievement in Elementary Mathematics Education. South African Journal of Education, Vol. 41, No 3/2021. Pretoria, South African Republic: Education Association of SA (in print) [ISSN 0256-0100 (print), ISSN 2076-3433 (online), doi: 10.15700/saje.v41n3a1909]

 • Lazić, B., Maričić, S., Marić, M. & Mrđa, M. (2022). Cooperative learning in online class teaching of mathematics. Slavonic Pedagogical Studies Journal. No 2, vol. 11. p. 213-226. [ISSN 1339-8660 (print), ISSN 1339-9055 (online),doi:10.18355/PG.2022.11.2.3.

 • Lazić, B., Abramovich, S., Mrđa, M. & Romano, A. D. (2017). On the teaching and learning of fractions through a conceptual generalization approach, IEJME-MATHEMATICS EDUCATION, No 3, vol. 12, p. 749-767. London, UK: Modestum LTD, UK (OPEN ACCESS journal http://iejme.com) [e-ISSN 1306-3030]

 • Maričić, M., S. & Lazić, D., B. (2020). Abacus computing tool-from history to application in mathematical education, Teaching Innovations No 1, vol. 3. Beograd: Učiteljski fakultet, str. 57-71. [ISSN 0352-2334; UDC 51(091):371.3 doi: 10.5937/inovacije2001057M]

 • Nikolić, G., Branković, N., Lazić, B. & Rakočević, R. (2019). Inclusive Policy and Academic Achievements in Mathematics of Student with Special Educational Needs (SEN) in Republic of Serbia, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.10, No 1/2019, p.75-85. Rome, Italy: Mediterranean center of social and educational research [Doi: 10.2478/mjss-2019-0008, ISSN 2039-2117 (online), ISSN 2039-9340 (print)]

 • Лазић, Б., Маричић, С., Милинковић, Ј. (2015). Пропедевтичко учење разломака засновано на интеграцији садржаја у почетној настави математике, Настава и васпитање, LXIV, бр. 4. Београд: Педагошко друштво Србије, стр. 679-697. [ISSN 0547-3330; UDK 37; COBISS.SR-ID 6026754]

 • Милинковић, В. Ј., Лазић, Д. Б. (2018). Постигнућа ученика на ТИМСС и ПИСА испитивању као смерница за измене у наставном програму математике Иновације у настави, XXXI, бр. 3, стр. 74-87. Београд: Учитељски факултет. [ISSN 0352-2334; UDC 51:371.212.7; COBISS.SR-ID 4289026]