Катедра за језик и књижевност

Address
Консултације:
понедељак 13 – 14
четвртак 15.45 – 16.45
Ванредни професор
Канцеларија 50
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025 412 030, локал 149

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Доцент, ужа научна област лингвистичке науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2014.
 • Асистент на предмету Српски језик (1998–2014) и на предмету Култура говора с реториком (1999–2004), Педагошки факултет у Сомбору

Репрезентативне референце

 • В. Ђуркин, „Сложени узрочни везници у Вуковом језику и њихова улога у процесу функционалностилске диференцијације српскога језика“, Српски језик, XV/1–2, Београд, 245–267, 2010.
 • В. Ђуркин,„Сложени везници концесивне семантике и процес функционалностилске диференцијације у Вуковом језику“, Српски језик, XВИ,Београд, 231–242, 2011.
 • В. Ђуркин,„О везничким конструкцијама с именичком лексемом временског значења (у вријеме/од времена кад, у доба кад, у тренутку кад, у часу кад, за вријеме док...)“, Радови Филозофског факултета (филолошке науке),XIV/1, Пале, стр.557–574, 2012.
 • В. Ђуркин, „Статус сложених везника у Речнику српскога језика (МС)“, Радови Филозофског факултета (филолошке науке), XII/1, 347–360, Пале, 2010.
 • В. Ђуркин, „Сложени везници начинског и поредбеног значења“, Наслеђе, год. XI, бр. 28, ФИЛУМ, Крагујевац, 165–184, 2014.
 • В. Ђуркин, „Систем сложених условних везника у српском језику“, у: Зборник радова са ВИИмеђународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26–27. X 2012), Књига И, Традиција и иновације у савременом српском језику, уредник Милош Ковачевић Крагујевац, ФИЛУМ, 59–72, 2013.
 • В. Ђуркин, „Проблем везника посл(иј)е него што“, у: Зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28–29.X 2011), Књига И, уредник Милош Ковачевић, Крагујевац, ФИЛУМ, 139–149, 2012.
 • В. Ђуркин,„Експресивне могућности сложених субординацијских везника у књижевноумјетничком стилу“, у: Зборник радова са Вмеђународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29–30. X 2010), Књига I, Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, уредник Милош Ковачевић, Крагујевац, ФИЛУМ, 129–138, 2011.
 • В. Ђуркин,„Полисемија и послједице полисемије у систему зависних везника српскога језика“, у: Зборник радова са VIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (25–26. X 2013), Књига I, Вишезначност у језику, уредник Милош Ковачевић Крагујевац, ФИЛУМ,89–98, 2014.
 • В. Ђуркин, Лексика Углјевика и Забрђа, Педагошки факутет, Сомбор, 2006.
 • В. Ђуркин,„Лексика куће и покућства у говору Углјевика и Забрђа“, Српски језик, X/1–2, X, 533–554, 2005.

Ценовник и календар рада