Катедра за језик и књижевност

Позиција:
Продекан за наставу и докторске студије
Address
Консултације:
уторак 10 – 11
уторак 13 –14
Редовни професор
Канцеларија 49
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030, локал 150
Проф. др Сања Голијанин Елез

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Проф. др Сања Голијанин Елез, редовни професор

 • Основне академске студије – Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет, 1990.
 • Постдипломске (магистарске) студије – Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2003.
 • Докторат – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2010.

Професионални рад

 • Редовни професор, ужа научна област Књижевне науке, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, 2020.
 • Ванредни професор, ужа научна област Књижевне науке, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, 2015.
 • Доцент, ужа научна област Књижевне науке, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, 2010.
 • Асистент, ужа научна област Књижевне науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2004.
 • Асистент-приправник, предмети: Књижевност, Методика наставе српског језика и књижевности, Учитељски факултет, Сомбор, 1996.
 • Професор српског језика и књижевности, Средња техничка школа „Вељко Влаховић“ – Сомбор, 1993–1996.
 • Основна школа „Иво Лола Рибар“ – Сомбор, 1993–1996.

Библиографија (избор)

књиге:

 • Голијанин Еелез, С. (2011). Лирски кругови у песничком књижју: интертекстуалне интерпретације. Београд: Задужбина Андрејевић. (Библиотека Educatio)
 • Голијанин Елез, С. (2005). Духовни палимпсест песништва Десанке Максимовић. Београд: Задужбина Андрејевић.
 • Голијанин Еез, С. (2014). Српски језик и књижевност у савременој стратегији развоја образовања, Српски језик и књижевност у савременој настави: одабране књижевне интерпретације. Сомбор: Педагошки факултет.
 • Голијанин Елез, С. (2018): Аспекти модернизације српске књижевности - идентитет и духовност, Историјски и културолошки кодови савремене српске књижевности -поетичка и херменеутичка парадигма у европском контексту, Сомбор: Педагошки факултет.

радови:

 • Golijanin Elez, S. (2015). Nastasijevic's Poetry between Hermetism and Semantics of Processual Form, Književna smotra , godište XLVII/2015, 175 (1), 99-109.
 • Golijanin Elez, S. (2013). Reflexes of Intertextuality in the Poetry of Vasko Popa and Miodrag Pavlovic. Refleksi intertekstualnosti u pjesništvu Vaska Pope i Miodraga Pavlovića, Književna smotra: časopis za svejtsku književnost, Zagreb, ISSN 0455-0463, (2013), 45 (3-4), 37–52.
 • Golijanin Elez, Sanja (2015). The Semantics of Mother Melody in the Poetry of Momčilo Nastasijević, Slavistična revija, 103–117. ISSN 0350-6894 (tisk – print), ISSN 1855-7570 (splet – online).
 • Golijanin Elez, S. (2019). Refleks mitsko-istorijske paradigme u ontologizaciji Andrićevih „dela u nastajanju“ - genološko-genealoški aspekti derivacije poetske duhovnosti i opalescentne semantike autorskog kriptograma, in: Tošović, Branko (Hg./ur.). Andrićeva SUNČANA STRANA. Andrićs SONNENSEITE. Zbonik radova sa 11. simpozijuma međunarodnog naučnog projekta Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext, Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu, održanog 11-14.10. 2018. u Herceg Novom, Graz - Beograd - Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske - Svet knjige - nmlibris, 2019, str. 315-339.
 • Golijanin Elez, S. (2016). TYPOLOGICAL POSSIBILITIES OF CONTEMPORARY INTERPRETATION OF A LITERARY TEXT IN THE CREATIVE CONTEX - INSTRUCTIONAL CHALLENGES AND LIMITS. IN: Education and the Social Challenges at the Beginning of the 21st century / (editors Danijela Petrović, Mihael Antolović). Sombor: Faculty of Education, 2016, 227–250. ISBN 978-86-6095-052-1
 • Golijanin Elez, S. (2019). Semantic typology of fed-back pictures in ontology of "full speech" - the chronotope of "city" as (auto)poetic discourse of the literature of (post)modernism,Semantička tipologija povratne slike u ontologiji punog govora – kronotop grada kao (auto)poetički diskurs (post)moderne književnosti, Književna smotra, XI, –
 • Голијанин Елез, С. (2011). Идентитет и духовност у песничким круговима Миодрага Павловића – спајање знакова у времену. Зборник Матице српске за књижевност и језик, LIX, 3, 679–709.
 • Голијанин Елез, С. (2012). Обло јединство књижја –законитост и занос поетске духовности, Интертекстуално читање лирских циклуса Васка Попе. Књижевна историја, XLIV, 148, 2012, 705–743.
 • Голијанин Елез, С. (2014). Идентитет фикције у интертекстуалности савременог српског песништва – процесуална духовност циклизације песничког опуса. у: А. Вранеш (ур.). Србија између истока и запада: наука, образовање, култура, уметност (69–113), Београд: Филолошки факултет.
 • Голијанин Елез, Сања (2015). Типологија подтекста у онтологизацији песништва Бранка Миљковића – дијалог с традицијом као трагање за знацима песничког говора, у: Д. Поповић Николић (ур.) Бранко Миљковић – ново читање (117–139), Ниш: Филозофски факултет.
 • Голијанин Елез, С. (2011). Поетика српске културе у песничком ткању Лазе Костића – жанровски, језички и идејни хијазам небног сна, у: И. Живанчевић Секеруш (ур.). У спомен на Лазу Костића (1841 – 2011) (105–117). Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Golijanin, S. (2002). Odnos narativnih i vremenskih planova u Lukićevom romanu Hodnici svijetloga praha. u: А. Lučić (priređivač) Tečevina i otkloni : književna kritika o Vitomiru Lukiću, Zagreb: Zoro; Sarajevo : Naklada Zoro.
 • Golijanin, S. (1991). Zbirna povijest o krhotinama svijeta, (Raslojavanje odnosa lik – naracija u romanu Vašar na Svetog Aranđela Živojina Pavlovića. Izraz, LXVIII, 1-2, 49–55.
 • Голијанин Елез, С. (2014). Модели наратива у функционалном раслојавању стилова – синкретизам аутобиографског дискурса као полазиште интегративне наставе, у: А. Петојевић (уредник). Повезивање наставних предмета и стручно усавршавање учитеља: тематски зборник 3 (125–142), Сомбор: Педагошки факултет.
 • Голијанин Елез, С. (2017). Модерност словенских импулса (дијалог аутор - јунак) у песничком делу Десанке Максимовић - онтолошке премисе словенског братства, Крагујевац: Наслеђе (Руско-српске везе: хуманистика данас), XIV, 37, ISSN 1820-1768, 87 - 108.
 • Голијанин Елез, С. (2019). Онтолошки аспекти Андрићеве ране лирике и романа у настајању – поетска духовност процесуалне форме, Крагујевац: Наслеђе, XVI, бр.44, 227–243.ISSN 1820-1768.

Ценовник и календар рада