Катедра за природне науке и менаџмент у образовању

Address
Кoнсултaциje:
Петак од 11-13h
Ванредни професор
Канцеларија 35
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Проф. др Вeснa Рoдић Лукић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Ванредни професор, ужа научна област Менаџмент у образовању, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, 2021.
 • Доцент, ужа научна област Менаџмент у образовању, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, дeцeмбaр 2016. – 2021.
 • Aсистeнт, ужа научна област Менаџмент у образовању, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, 2010. - 2016.
 • Сaрaдник бeз сaрaдничкoг звaњa, Пeдaгoшки фaкултeт у Сoмбoру, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, oктoбaр – дeцeмбaр 2010.

 

Репрезентативне референце

 • Родић Лукић, В., & Лукић, Н. (2020). Assessment of student satisfaction model: evidence of Western Balkans. Total Quality Management & Business Excellence, 31(13-14), 1506-1518.
  https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1489227
 • Шереш, Л., Лукић, Н., & Родић-Лукић, В. (2019). Анализа односа квалитета услуга високог образовања и бихејвиоралних намера универзитетских студената. Индустрија, 47(2), 27-42.
  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0373/2019/0350-03731902027Q.pdf
 • Марић, М., Родић-Лукић, В., Штрангарић, С. (2018). Модел утицаја култуног капитала и индивидуалних мотивационих чинилаца на кључне компетенције ученика. Примењена психологија, 11(1), 9-26.
  http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2095
 • Марић, М. Р., Бранковић, Н. П., & Родић-Лукић, В. Н. (2018). Будући учитељи и васпитачи између тенденције ка прилагођавању и склоности према иновирању. Иновације у настави - часопис за савремену наставу, 31(3), 61-73.
  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-2334/2018/0352-23341803061M.pdf
 • Штрангарић, С. З., Родић-Лукић, В. Н., & Марић, М. Р. (2017). Ефекти културног капитала на образовна постигнућа ученика - секундарна анализа ПИСА студије. Настава и васпитање, 66(2), 208-219.
  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2017/0547-33301702208S.pdf
 • Бранковић, Н., Родић Лукић, В., Мандић, Ј., Суботић, М. (2016). Market orientation of primary schools in Vojvodina In: Petrović Graovac, D., Antolović, M., Education and the Social Challenges at the Beginning of the 21st Century, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, pp. 51-63.ISBN: 978-86-6095-052-1
 • Родић-Лукић, В., & Лукић, Н. (2016). Примена маркетинг микса концепта код стратегије регрутовања студената - Универзитет у Новом Саду, Србија. Мегатренд ревија, 13(3), 183-202.
  http://megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2020/02/Megatrend_Revija_Vol_13_3_2016_WEB.pdf
 • Бранковић, Н., Родић, В., Костовић, С. (2012). Determination of indicators of school culture in primary schools. The New Educational Review ISSN: 1732-6729, 29 (3), 45-55.