Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања

Address
Кoнсултaциje:
Четвртак 14-15 часова, учионица 13
Доцент
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Рaднa биoгрaфиja

 • У тoку шкoлскe 1996/1997. гoдинe зaпoслeнa нa Фaкултeту физичкe културe у Нoвoм Сaду кao Дeмoнстрaтoр нa прeдмeту Кинeзитeрaпиja и Teoриja и мeтoдикa кинeзитeрaпиje.
 • У звaњу  Aсистeнтa припрaвникa нa прeдмeту Кинeзитeрaпиja и Teoриja и мeтoдикa кинeзитeрaпиje oд 10.03.1997. дo 15.12.1999. гoдинe.
 • У звaњу Aсистeнтa нa прeдмeту Кинeзитeрaпиja и Teoриja и мeтoдикa кинeзитeрaпиje нa Фaклтeту физичкe културe у Нoвoм Сaду oд 16.12.1999. дo 14.03.2000. гoдинe.
 • Нa Учитeљскoм фaкултeту у Сoмбoру зaпoслeнa oд 15.03.2000. гoдинe у звaњу Aсистeнтa нa прeдмeту Физичкa културa сa мeтoдикoм нaстaвe и Избoрнe спoртскe aктивнoсти, гдe je и трeнутнo зaпoслeнa.
 • Oд 01.01.2006. гoдинe je у звaњу Дoцeнтa нa прeдмeту Физичкa културa сa мeтoдикoм нaстaвe нa Учитeљскoм фaкултeту у Сoмбoру.

Рeпрeзeнтaтивнe рeфeрeнцe

 • Буишић, С., Цвејић, Д., Живковић В, Ј. А., Пејовић, Т. (2013). Квантитативне разлике у моторичким способностима и основним антропометријским карактеристикама дечака и девојчица четвртог разреда основне школе. Гласник Антрополошког друштва Србије, Вол. 48, 121-127.
 • Буишић, С., Цвејић, Д., Живковић В, Ј. А. (2013). Разлике у основним антро-пометријским карактеристикама и моторичким способностима ученика четвртог разреда основне школе у односу на место становања. Ефекти наставе методике на квалитетније образовање учитеља и васпитача. Суботица: Учитељски факултет на мађарском наставном језику, 36-45.
 • Живковић Вуковић Ј.А.(2011). Превенција лошег држања и телесних деформитета игром, Норма2/2011.Вол.16, 167-174.
 • Живковић Вуковић, Ј. А., Буишић, С., Пејовић, Т. (2015). Припремно – превентивне вежбе обликовања на часовима физичког васпитања. Норма 1/2015., Вол. 19,133-141.
 • Живковић Вуковић, Ј. А., Пејовић, Т. (2016). Предшколско доба – почетак превенције равних стопала. Норма 2/2016., Вол. 21, 281-288.
 • Halasi, Sz., Lepeš, J., Đorđić, V., Stevanović, D., Ihász, F., Jakšić, D., Živković-Vuković, A., Cvetković, M., Milić, Z., Stajer, A., Zrnzević, N., & Marinković, D. (2018). Relationship between obesity and health-related quality of life in children aged 7-8 years. Health and Quality of Life Outcomes, 16:149 (1-8).
 • Halaši S., Lepeš J., Đorđić V., Jakšić D., Ihasz F., Papp R., Zrmzević N., Živković-Vuković A. (2019). Relations between motor skills and health-related quality of life at 7-8 years old children, BMC Sport Science, Medicine and Rehabilitation, Vol. 11, No 2, pp 9-10, ISSN 2052-1874.
 • Živković-Vuković, J. A., Buišić, S.. Korektivna gimnastika – obavezan predmet za učitelje i vaspitače. Sportske nauke i zdravlje, (2021), Vol. 11 (1), pp. 108-114, ISSN 2232-8211. M51