Катедра за друштвене науке

Address
Среда
12:00 - 14:00
Ванредни професор
Канцеларија 59
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Проф. др Александра Трбојевић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

 Радна биографија

 • Асистент за ужу научну област: методика наставе познавања друштва, Педагошки факултет у Сомбору, 2010-2015.
 • Доцент за ужу научну област: методика наставе познавања друштва; април 2015.

 

Репрезентативне референце

 • Trbojević, A., E. Borić, V. Hus, & Španović, S. (2021). Implementation of content related to children’s rights in schools: How to teach them?—perceptions of future teachers in Serbia, Croatia, and Slovenia. Education, Citizenship and Social Justice, 1–16. http://DOI: 10.1177/17461979211061796
 • Trbojević, A., Gajić, M., Španović, S. & Gajić, O. (2021). Children's rights to   participation: how do students see it? The International Journal of Children's Rights.
 • M. M., Županec, V. D., Babić-Kekez, S., & Trbojević, A. R. (2021).  Methodological approaches to the study of inquiry-based learning in natural science education. Problems of Education in the 21st Century, 79(5), 728-750. https://doi.org/10.33225/pec/21.79.728
 • Trbojević, A. (2019). Sadržaji društvenih nauka u udžbeniku Prirode i društva iz ugla učenika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 49(1), 253-275. https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-18127
 • Trbojević, A., Španović, S. & Hus, V. (2019). How Students View the Role of the Textbook Nature and Society in the Adoption of Social Contents. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 51(1), 128-161. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901128T
 • Trbojević, A. (2017). Novi modeli  prezentovanja društvenih sadržaja u udžbeniku prirode i društva. Uzdanica, 14(1), 143-163.
 • Трбојевић, А. (2017). Tематски приступ у разредној настави – ставови учитеља о тематском планирању. У: Ж. Миленовић и С. Видосављевић (ур): Tематски зборник радова Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, 485-500. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену.
 • Тrbojević, А. (2016). Upotreba stripa u obradi istorijskih sadržaja u razrednoj nastavi. Metodički vidici, 7(7), 65-88. https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.65-88.
 • Trbojević, A., Jeremić, B. & Pećanac, R. (2015). Application of Computers and Vocal Music Performance in the Formation of Social Concepts of Early School Age Children. In: Mgr. Miroslava Fudorová (Ed.) Zborník vedeckovýskumných prác, č. 15 (195-212). Banska Bistrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1988.7121
 • Trbojević, A., Jeremić, B. & Milenović, Ž. (2015). Multimedia Approach to the Development of Social Concepts in Class Teaching – a View from the Students’ Perspective. Teme, 39 (3), 867–885.
 • Трбојевић, А. (2015). Комуникативност уџбеника у настави природе и друштва. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур): Зборник радова Настава и наука у времену и простору, 589-612. Универзитет у Приштини-Косовска Митровица: Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић
 • Trbojević, A. (2018). Društveni sadržaji u nastavi prirode i društva - metodički aspekti (monografska publikacija), Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru ISBN 978-86-6095-081-1 COBISS.SR-ID 329368071
 • Tрбојевић, Р. Александра (2016). Путокази кроз друштвеност света који нас кружује - Практикум из Методике наставе познавања друштва. Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору. ISBN 978-86-6095-049-1

Ценовник и календар рада