УПИС 2024/25.

Основне академске студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Мастер студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Докторске студије

Прочитај више

Студијe уз рад

Студент уз рад има сва права и обавезе у току студија као и остали студенти, осим остваривања предиспитних обавеза које се односе на присуствовање настави – дакле, ови студенти нису у обавези да присуствују настави (путем консултација и мејла се договарају са наставницима о литератури за испит, предисипитним активностима и испуњавању обавеза, као што су семинарски радови и др.).

Кандидат који се определио за упис у статусу студента уз рад уз пријаву за упис прилаже МА образац (потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање) оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица послодавца код којег је запослен – при упису прве, али и свих наредних година студија.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уз рад уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Студент уз рад који се у прву годину студија уписује у статусу самофинасирајућег студента уз рад опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ бодова.

Кандидат који се определио за статус студента уз рад може се уписати и у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.

Студент уз рад који се у прву годину студија уписао у статусу студента на буџету опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова.Самофинансирајући студент који студира уз рад плаћа део школарине обрачунат сразмерно броју ЕСПБ бодова за предмете за које се определио.

Самофинансирајући студент који студира уз рад, који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова, може у наредну школску годину да се упише у статусу буџетског студента ако се рангира у оквиру укупног броја буџетских студената који се уписују у исту годину студија на одређени студијски програм, под истим условима.

Самофинасирајући студент који студира уз рад има право да сам креира динамику уписа године студија, под условом да се определи за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ бодова, на начин да:

  • може сваку годину студија уписивати више пута по најмање 30 ЕСПБ, или
  • уписати вишу годину студија, ако из те године студија упише најмање 30 ЕСПБ бодова, уз услов да из претходних година студија не преноси више од 30 ЕСПБ бодова.

Студент уз рад може у току студија да промени статус у којем је уписао студије, на начин да пређе:

  • из статуса самофинасирајућег студента уз рад у статус студента на буџету, под истим условима као и остали студенти;из статуса студента на буџету у статус самофинасирајућег студента уз рад.

Студент који студира уз рад задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Напомена: 

Детаљније информације о студијама уз рад налазе се у оквиру документа Правила студија уз рад на сајту факултета 

Правила студија уз рад

Релевантне информације и појашњења такође се могу добити и у служби за наставу и студентска питања, као и код секретара факултета. У случају додатних нејасноћа, може се обратити и продеканима за наставу и докторске студије, акредитацију и прoверу квалитета.

Image

ППМ програм

педагошко-психолошког-методичког

образовања наставника

прочитај више

еПеф Студент

веб апликација за пријаву испита

еПЕФ

Студентски дом

у Студентском дому обезбеђен је смештај за 140 студената

прочитај више

Историја и традиција

Факултет баштини традицију учитељске школе "НОРМА" од 1778. године

прочитај више