ЧАСОПИС „Норма"

Норма – часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, излази континуирано од 1995. године. Часопис је насловљен по Норми, првој школи за учитеље, основаној у Сомбору 1778. године. Часопис се уређује према одредбама правилника о уређивању научних часописа и објављује радове у којима се истражују проблеми теоријског и емпиријског карактера из домена педагогије, дидактике, методике разредне и предметне наставе, науке о књижевности и библиотекарства. Tематске области часописа су: Савремена школа, Методика наставе, Историја школства, Језик и књижевност, Библиотекарство и Прикази. Часопис излази два пута годишње. Према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије часопис Норма налази се у категорији домаћих научних часописа за друштвено-хуманистичке науке - психологија, педагогија, андрагогија и спец. васпитање (М52).

На страници АРХИВA БРОЈЕВА  доступни су целокупни бројеви часописа Норма. Појединачни чланци доступни су у Српском цитатном индексу.

Уколико желите да понудите свој рад за објављивање у часопису Норма, потребно је да рукопис буде припремљен у складу са Упутством за ауторе. Рукописи се достављају путем онлајн система за уређивање часописа развијеног од стране  Центра за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН). Приступ и регистрација за овај сервис врше се преко странице АСИСТЕНТ. Регистрација и постављање рукописа у овај систем врши се у неколико једноставних  корака (видети Упутство за АСИСТЕНТ). Изузетно, у договору са редакцијом, могуће је рукописе доставити и директно на мејл: norma@pef.uns.ac.rs.

ИМПРЕСУМ

ISSN 0353-7129; e-ISSN 2812-6971

Издавач: Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

Главни и одговорни уредник: проф. др Гордана Рудић

Секретар редакције: МА Данка Ивошевић, асистент

Image
Image

Ценовник и календар рада